W Dz.U. z 14 sierpnia 2018 r. pod poz. 1561 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Datę tych wyborów wyznaczono na niedzielę 21 października 2018 r.