W Dz.U. z 7 września 2018 r. pod poz. 1741 opublikowano Rozporządzenie Prezydenta RP z 5 września 2018 r. w sprawie nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Rozporządzenie określa:

  • tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, w tym terminy przedkładania wniosków o nadanie medalu oraz terminy wręczania odznak nadanego medalu;
  • tryb postępowania w przypadku zgubienia albo zniszczenia odznaki medalu lub legitymacji potwierdzającej nadanie medalu;
  • wzory wniosku o nadanie medalu, wykazu przedstawianych wniosków, zawierającego zestawienie zbiorcze osób proponowanych do odznaczenia, legitymacji potwierdzającej nadanie medalu oraz jej wtórnika;
  • sposób i okoliczności noszenia odznaki medalu.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 września 2018 r.