W Dz.U. z 17 sierpnia 2018 r. pod poz. 1580 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Rozporządzenie określa sposób:

  • przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego i przetargu pisemnego nieograniczonego na rozporządzanie nieruchomościami niebędącymi mieniem, o którym mowa w art. 261 ust. 1 Prawa wodnego, przez ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych, oddawanie w najem, dzierżawę lub użyczenie;
  • określania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu;
  • terminy ogłaszania przetargu oraz treść ogłoszenia o przetargu;
  • powoływania i działania komisji przetargowej;
  • sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu;
  • postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2018 r.