W Dz.U. z 14 sierpnia 2018 r. pod poz. 1566 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych kieruje Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, a do zakresu jego działania należy:

 • koordynowanie działalności archiwalnej na terenie państwa;
 • nadzór nad gromadzeniem, ewidencjonowaniem, przechowywaniem, opracowywaniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem materiałów archiwalnych oraz brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej;
 • nadzór nad działalnością naukową i wydawniczą prowadzoną w archiwach państwowych;
 • prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie spraw archiwalnych;
 • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;
 • wykonywanie zadań z zakresu informatyzacji podległych archiwów państwowych;
 • wykonywanie zadań dotyczących restytucji materiałów archiwalnych będących dobrami kultury w rozumieniu Ustawy z 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. z 2017 r. poz. 1086 ze zm.).

W celu realizacji tych zadań Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych:

 • opracowuje plany, programy, analizy, strategie i sprawozdania w zakresie działalności archiwalnej, a także katalogi dobrych praktyk i porady metodyczne;
 • inicjuje tworzenie systemów informacyjnych w ramach państwowej sieci archiwalnej;
 • udostępnia systemy informatyczne obsługujące działalność archiwalną oraz organizuje przechowywanie danych cyfrowych;
 • powołuje grupy robocze, komisje, rady oraz inne kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, w tym z udziałem ekspertów międzynarodowych, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania;
 • organizuje szkolenia, konferencje, narady, seminaria, zjazdy i konkursy;
 • kształtuje strukturę kadrową w zakresie doboru pracowników na stanowiska dyrektorów archiwów państwowych;
 • opracowuje projekt statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 sierpnia 2018 r.