W Dz.U. z 14 sierpnia 2018 r. pod poz. 1567 opublikowano Ustawę z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw.

Tytuł ustawy otrzymał nowe brzmienie: o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego. W strukturze Instytutu działa Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami, a tym samym Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego uległ likwidacji.

Celem działalności Instytutu jest inicjowanie, podejmowanie i wspieranie działań mających na celu:

  • uhonorowanie i upamiętnienie osób żyjących, zmarłych lub zamordowanych, zasłużonych dla Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, w dziele pielęgnowania pamięci lub niesienia pomocy obywatelom polskim lub Polakom o innej przynależności państwowej będącym ofiarami zbrodni sowieckich, nazistowskich zbrodni niemieckich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych lub innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.;
  • prowadzenie badań w zakresie nauk historycznych oraz badań interdyscyplinarnych z wykorzystaniem narzędzi pokrewnych nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności badanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat totalitaryzmów oraz zbrodni nazistowskich i komunistycznych w XX w.;
  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie relacji ofiar i świadków zbrodni totalitarnych oraz popularyzowanie wiedzy na ten temat.

Ustawa obowiązuje od 29 sierpnia 2018 r.