W Dz.U. z 28 września 2018 r. pod poz. 1855 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (dalej: rozporządzenie).

Rozporządzenie ustala kryteria oceny pracy nauczyciela: stażysty; kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego.

Ocenę pracy nauczyciela określa się po ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy określonych dla danego stopnia awansu zawodowego, z zastosowaniem wskaźników oceny pracy określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 6a ust. 14 Karty Nauczyciela.

W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia nauczyciela, w postaci pisemnej, o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy. Opinie (opiekuna stażu, samorządu uczniowskiego lub doradcy metodycznego) są wyrażane w postaci pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.

Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy nauczyciel może również zgłosić w postaci pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.

Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy. Karta oceny powinna zawierać dane wymienione w § 9 ust. 2 rozporządzenia. Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.

Dyrektor szkoły przekazuje odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor szkoły dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu oraz regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli, o którym mowa w art. 6a ust. 14 Karty Nauczyciela. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:

  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;
  • przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły;
  • przedstawiciel rady rodziców;
  • właściwy nauczyciel-doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant.

Ponadto, w skład komisji może wchodzić także przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.

Rozporządzenie określa też kryteria oceny pracy dyrektora szkoły. Przy czym, wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie jego oceny pracy rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:

  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;
  • przedstawiciel organu prowadzącego;
  • przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana — przedstawiciel rady rodziców;
  • nauczyciel-doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant — powołany na wniosek ocenianego dyrektora szkoły;
  • przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora szkoły — powołany na jego wniosek.

Do 31 sierpnia 2020 r. kryterium oceny pracy nauczyciela dotyczące realizowania innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela), w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów w ramach tych zajęć i czynności, obejmuje również udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 września 2018 r.