W Dz.U. z 19 września 2018 r. pod poz. 1794 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. ustalono:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł;
  • minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.