W Dz.U. z 24 września 2018 r. pod poz. 1810 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno–edukacyjnych w 2018 r., ustanowionym uchwałą nr 125/2018 Rady Ministrów z 12 września 2018 r. w tej sprawie;
  • formy i zakres pomocy;
  • tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

Pomoc w tym zakresie dotyczy roku szkolnego 2018/2019.

Zgodnie z rozporządzeniem, pomoc może być udzielana w formie:

  • zasiłku losowego i wyjazdu łącznie;
  • zasiłku losowego i zajęć łącznie.

Natomiast pomoc w formie:

  • wyjazdu i zajęć nie może być udzielana łącznie;
  • zasiłku losowego, wyjazdu i zajęć jest udzielana jednorazowo.

Rozporządzenie obowiązuje od 25 września 2018 r.