W Dz.U. z 8 października 2018 r. pod poz. 1925 opublikowano Ustawę z 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: nowelizacja). Zgodnie z art. 6 nowelizacji utworzono Rejestr Asystentów Medycznych.

Wprowadza ona m.in. zmiany w Ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.), w którym dodano art. 54a. Wynika z niego m.in., że wystawiający zaświadczenie lekarskie, mający utworzony profil informacyjny, może udzielić upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich, w jego imieniu i na podstawie danych dotyczących orzeczonej czasowej niezdolności do pracy zawartych w sporządzonej przez niego dokumentacji medycznej, osobie wykonującej: zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Upoważnienia można udzielić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym po upływie tego okresu można udzielać kolejnych upoważnień na okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy. Upoważnienie można w każdym czasie cofnąć.

Udzielenie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich następuje przez jego wytworzenie w Rejestrze Asystentów Medycznych przez:

  • osobę, której ma być udzielone upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich, lub
  • podmiot wykonujący działalność leczniczą

– za pomocą specjalnego konta oraz jego podpisanie przez wystawiającego zaświadczenie lekarskie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.

Nowelizacja obowiązuje od 23 października 2018 r.