W Dz.U. z 19 września 2018 r. pod poz. 1790 opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej.

Do przekazania, w celu udostępnienia w centralnym repozytorium, posiadanych zasobów informacyjnych oraz metadanych opisujących ich strukturę, zobowiązane są: organy administracji rządowej, fundusze celowe, ZUS, KRUS, NFZ, a także państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, innych niż państwowe instytuty badawcze (art. 9a ust. 2 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej). Chodzi tu m.in. o Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Rozporządzenie określa odrębnie dla poszczególnych, wymienionych wyżej podmiotów:

  • sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  • zakres zasobu informacyjnego przeznaczony do udostępnienia w centralnym repozytorium informacji publicznej;
  • harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych do centralnego repozytorium oraz ich aktualizowania;
  • dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego oraz dodatkowy zestaw elementów metadanych.

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zakres zasobu informacyjnego, harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych i ich aktualizowania, a także dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego oraz dodatkowy zestaw elementów metadanych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia, dotyczący wymienionych wyżej państwowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Rozporządzenie obowiązuje od 27 września 2018 r.