Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 16 października 2018 r. poz. 1986);
 • Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 17 października 2018 r. poz. 1987);
 • Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 17 października 2018 r. poz. 1990);
 • o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 19 października 2018 r. poz. 2014);
 • o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 22 października 2018 r. poz. 2016);
 • o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 22 października 2018 r. poz. 2017);
 • o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 24 października 2018 r. poz. 2032);
 • Prawo łowieckie (Dz.U. z 24 października 2018 r. poz. 2033);
 • o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 25 października 2018 r. poz. 2038);
 • o spółdzielni europejskiej (Dz.U. z 25 października 2018 r. poz. 2043);
 • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 30 października 2018 r. poz. 2067);
 • o drogach publicznych (Dz.U. z 30 października 2018 r. poz. 2068);
 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 31 października 2018 r. poz. 2081);
 • o cudzoziemcach (Dz.U. z 5 listopada 2018 r. poz. 2094);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 5 listopada 2018 r. poz. 2096);
 • o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. z 5 listopada 2018 r. poz. 2099);
 • o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 7 listopada 2018 r. poz. 2106);
 • Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 7 listopada 2018 r. poz. 2107);
 • o radcach prawnych (Dz.U. z 7 listopada 2018 r. poz. 2115);
 • o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. z 8 listopada 2018 r. poz. 2120);
 • o lasach (Dz.U. z 13 listopada 2018 r. poz. 2129);
 • o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 13 listopada 2018 r. poz. 2134);
 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 14 listopada 2018 r. poz. 2137);
 • Prawo konsularne (Dz.U. z 14 listopada 2018 r. poz. 2141);
 • o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 14 listopada 2018 r. poz. 2142).

Opublikowano też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów rozporządzeń:

 • Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 23 października 2018 r. poz. 2027);
 • Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym (Dz.U. z 25 października 2018 r. poz. 2039);
 • Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 26 października 2018 r. poz. 2047);
 • MKiDN w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz.U. z 6 listopada 2018 r. poz. 2100);
 • MSWiA w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego (Dz.U. z 8 listopada 2018 r. poz. 2122).