W Dz.U. z 6 listopada 2018 r. pod poz. 2103 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019.

Ustalono „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019″ stanowiący załącznik do rozporządzenia. Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych bieżących w 2019 r. i danych za 2019 r. oraz wskazanych w konkretnych badaniach danych za lata poprzednie.

Rozporządzenie obowiązuje od 21 listopada 2018 r.