Opublikowano szereg rozporządzeń dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz organów administracji, które je nadzorują.

W Dz.U. z 26 października 2018 r. pod poz. 2050 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie określa:

  • sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w celu określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych przez organizacje pozarządowe (z wyłączeniem spółek kapitałowych) oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • warunki, jakim powinna odpowiadać uproszczona ewidencja.

Rozporządzenie obowiązuje od 28 października 2018 r.

Poza tym, w Dz.U. z 26 i 29 października 2018 r. opublikowano też Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie:

  • gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (poz. 2051);
  • Rady Działalności Pożytku Publicznego (poz. 2052);
  • zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2053);
  • przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego (poz. 2054);
  • uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (poz. 2055);
  • wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (poz. 2057);
  • wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego (poz. 2059);
  • wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (poz. 2061).

Wszystkie te rozporządzenia obowiązują od 29 października 2018 r.