W Dz.U. z 17 października 2018 r. pod poz. 1992 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

Zmienia ono Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1092 ze zm.), dalej: rozporządzenie w sprawie regulaminu. Z jego § 10 ust. 1 wynika, że w przypadku stwierdzenia, że w odwołaniu nie występują braki formalne oraz że odwołanie zawiera wymagane dokumenty, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej wzywa zamawiającego do niezwłocznego złożenia kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną, z wyjątkiem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wykonawców, których nie dotyczą zarzuty zawarte w odwołaniu.

Do § 10 rozporządzenia w sprawie regulaminu dodano ust. 1a, zgodnie z którym, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub gdy zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, Prezes Izby wzywa zamawiającego do złożenia wymienionej wyżej dokumentacji postępowania w postaci elektronicznej, zapisanej na informatycznym nośniku danych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zapis ma zapewniać odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in. wykreślenia faksu jako metody składania dokumentacji związanej z odwołaniami w zakresie zamówień publicznych.

Natomiast w Dz.U. z 17 października 2018 r. pod poz. 1993 opublikowano Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zmiany dotyczą Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów. Zgodnie z jego § 14 ust. 2 w nowym brzmieniu, dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składa się w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Przed zmianą dokumenty te składano w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Zgodnie z dodanym do § 14 rozporządzenia w sprawie dokumentów ust. 2b w przypadkach, o których mowa w art. 10c ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: pzp (chodzi o przypadki, w których dopuszczono niezachowanie wersji elektronicznej dokumentów), dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, można składać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Wprowadzono przepis przejściowy dotyczący prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp (chodzi o limity określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, Dz.U. z 2017 r. poz. 2479).

W przypadku takich postępowań wszczętych od 18 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., w których, zgodnie z wyborem zamawiającego, nie dopuszczono możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, stosuje się przepisy rozporządzenia w nowym brzmieniu, z tym że:

  • dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
  • poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

W odniesieniu do obu rozporządzeń nowelizacyjnych, obowiązują one od 18 października 2018 r., a do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed tym dniem, stosuje się przepisy dotychczasowe.