W Dz.U. z 9 listopada 2018 r. pod poz. 2126 opublikowano Ustawę z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

W Ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) dodano art. 42g, zgodnie z którym płatnicy wystawiający informacje PIT-11 i oraz podmioty sporządzające PIT-8C, przesyłają je:

  • urzędowi skarbowemu — do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
  • podatnikowi — do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem tych terminów obowiązek przesłania informacji należy wykonać nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

Inną ważną zmianą jest nadanie nowego brzmienia art. 45ba updof. Zgodnie z nim, takie formularze podatkowe, jak m.in. informacje podatkowe PIT-11, PIT-8C oraz IFT-1/IFT-1R składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że wyeliminowano możliwość składania tych formularzy w wersji papierowej, co — po spełnieniu wymaganych warunków — było dotąd możliwe.

Dotyczy to dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. (art. 8 ust. 2 pkt 1 nowelizacji).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 45 ust. 1 updof, podatnicy mają obowiązek składać urzędom skarbowym zeznanie PIT w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15 lutego następnego roku. Natomiast zgodnie z dodanym do art. 45 ust. 3e updof, jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, którego jest posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Ponadto, zgodnie z dodanymi art. 45cd–cf updof, z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania PIT na zasadach określonych w tych przepisach.

Ustawa w większości wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.