W Dz.U. z 13 grudnia 2018 r. pod poz. 2339 opublikowano Ustawę z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

Do Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) w rozdziale 3 po oddziale 3 dodano oddział 3a w zatytułowany „Dozwolony użytek na rzecz beneficjentów”. Beneficjentem w tym przypadku jest, niezależnie od jakichkolwiek innych dysfunkcji, osoba:

  • niewidoma lub
  • z dysfunkcją narządu wzroku niepoddającą się korekcji w takim stopniu, aby sprawność wzroku tej osoby stała się zasadniczo równoważna ze sprawnością wzroku osoby bez takiej dysfunkcji, i która w związku z tym nie jest w stanie czytać utworów wyrażonych słowem pisanym w zasadniczo takim samym stopniu, jak osoba bez takiej dysfunkcji, lub
  • z ograniczoną zdolnością postrzegania lub czytania, która w związku z tym nie jest w stanie czytać utworów wyrażonych słowem pisanym w zasadniczo takim samym stopniu, jak osoba bez takiej dysfunkcji, lub
  • która ze względu na inną dysfunkcję fizyczną nie jest w stanie trzymać książki lub posługiwać się nią lub też skupić wzroku lub poruszać oczami w stopniu umożliwiającym normalne czytanie.

Natomiast upoważnionym podmiotem jest m.in. jednostka sektora finansów publicznych lub niedziałająca w celu osiągnięcia zysku organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego, która w ramach swoich statutowych zadań prowadzi działania na rzecz beneficjentów w zakresie edukacji, szkoleń, czytania adaptacyjnego lub dostępu do informacji. Beneficjent lub osoba działająca w jego imieniu może zwielokrotniać utwory w celu wykonania kopii utworów w dostępnych formatach.

Upoważniony podmiot może:

  • zwielokrotniać utwory w celu wykonania kopii utworów w dostępnych formatach;
  • rozpowszechniać kopie utworów w dostępnych formatach, sporządzone samodzielnie lub otrzymane od innego upoważnionego podmiotu, wśród beneficjentów oraz upoważnionych podmiotów.

Czynności w tym zakresie można dokonywać wyłącznie w celu zapewnienia beneficjentowi równie skutecznego i wygodnego dostępu do utworu jak ten, z którego korzystają osoby bez dysfunkcji. Upoważniony podmiot udostępnia na swojej stronie internetowej i na bieżąco aktualizuje:

  • wykaz utworów, których kopie w dostępnych formatach posiada, oraz informacje o rodzajach tych formatów;
  • nazwy i dane kontaktowe upoważnionych podmiotów, z którymi prowadzi wymianę kopii utworów w dostępnych formatach;
  • informacje o sposobie realizacji swoich obowiązków.

Ustawa obowiązuje od 28 grudnia 2018 r.