W Dz.U. z 23 listopada 2018 r. pod poz. 2191 opublikowano Ustawę z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ustawa wprowadza m.in. zasadę, że zamawiający ma obowiązek posiadania konta na platformie. Zamawiający zakłada konto na platformie przed przewidywanym terminem otrzymania pierwszej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

W przypadku gdy wykonawca wysyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne, wykorzystuje własne konto na platformie, chyba że upoważnił do ich wysyłania inną osobę lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną (inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne) wysyła upoważniona osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w ich treści zamieszcza się stosowną adnotację o wykonawcy.

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Ustawa wejdzie w życie 18 kwietnia 2019 r., ale przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania platformy obowiązują już od 1 stycznia 2019 r.