W Dz.U. z 19 listopada 2018 r. pod poz. 2161 opublikowano Ustawę z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych.

Fundusz, którego dysponentem jest minister transportu, gromadzi środki finansowe na zadania:

  • powiatowe, czyli polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych, a także gminne, tj. polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych;
  • mostowe, czyli polegające na budowie mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych;
  • obronne, czyli polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych o znaczeniu obronnym.

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.