W Dz.U. z 5 grudnia 2018 r. pod poz. 2270 opublikowano Ustawę z 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej.

Instytut jest państwową osobą prawną z siedzibą w Lublinie, do którego zadań należy:

  • prowadzenie działalności analitycznej wspierającej działania polityczne na rzecz budowania współpracy z państwami Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej;
  • współpraca z zagranicznymi podmiotami zajmującymi się stosunkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów mających siedzibę w państwach Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej;
  • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej oraz planowanych projektów współpracy międzynarodowej i transgranicznej w Europie Środkowej i Europie Środkowo-Wschodniej;
  • przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów z zakresu prowadzonych badań naukowych, a także przekazywanie ich wyników organom władzy publicznej;
  • współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi oraz promocja poza granicami Polski polskiej myśli społecznej w zakresie stosunków międzynarodowych, współpracy międzynarodowej oraz polityki zagranicznej i historycznej;
  • współpraca z jednostkami akademickimi, naukowymi, analitycznymi oraz eksperckimi, w tym zagranicznymi, na rzecz realizacji badań naukowych, oraz w celu pozyskiwania funduszy, a także komercjalizacja uzyskanych wyników badawczych;
  • gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz organizowanie szkoleń z zakresu prowadzonych badań naukowych;
  • organizowanie seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników prowadzonych badań naukowych;
  • upowszechnianie wiedzy o stanie i procesach zmian sytuacji międzynarodowej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej, w tym prowadzenie działalności wydawniczej, zwłaszcza naukowej, oraz organizowanie szkoleń.

Zlikwidowano tym samym Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Ustawa obowiązuje od 20 grudnia 2018 r.