W Dz.U. z 28 listopada 2018 r. pod poz. 2212 opublikowano Ustawę z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Ustawa określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich (KGW), tryb ich zakładania oraz organizację KGW działających na terytorium Polski.

KGW, w myśl ustawy, jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

KGW reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich, a także w szczególności:

  • prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • prowadzi działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjuje i prowadzi działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwija kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

KGW działa na podstawie statutu i podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a osobowość prawną nabywa z chwilą dokonania wpisu do rejestru.

Majątek KGW powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej. Dochód z działalności KGW służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. KGW może bowiem prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą, a także może otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań.

Ustawa obowiązuje od 29 listopada 2018 r.

Przy czym, zgodnie z art. 35 ustawy, do 29 listopada 2019 r. KGW może otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań, którą przyznaje — w drodze decyzji — Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek złożony przez KGW.

W związku z tym, w Dz.U. z 29 listopada 2018 r. pod poz. 2229 opublikowano Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości, które reguluje:

  • formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy;
  • szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie pomocy;
  • sposób rozliczenia pomocy.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 listopada 2018 r.