Opublikowano kolejne rozporządzenia dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz organów administracji, które je nadzorują.

W Dz.U. z 15 listopada 2018 r. opublikowano dwa rozporządzenia:

  • Ministra Finansów z 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (poz. 2148),
  • Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z 8 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (poz. 2149).

Pierwsze z nich wprowadza obowiązek badania sprawozdań finansowych OPP, których sprawozdania nie podlegają takiemu badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeżeli organizacje te:

  • realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz
  • otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt wyżej w wysokości co najmniej 100 000 zł, oraz
  • osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 000 000 zł.

Obowiązek tego badania dotyczy rocznych sprawozdań finansowych OPP sporządzanych za rok obrotowy następujący po roku, w którym organizacje te spełniły łącznie te warunki.
Przepisy rozporządzenia mają po raz pierwszy zastosowanie do OPP, które spełniły te warunki w roku obrotowym poprzedzającym rok obrotowy, który zakończył się po 28 października 2018 r.

Drugie rozporządzenie określa kwestie związane z uzyskiwaniem dofinansowania, które dotyczą:

  • organizacji otwartych konkursów;
  • wniosków wstępnych;
  • wniosków pełnych;
  • umowy o dofinansowanie;
  • trybu uproszczonego.

Oba rozporządzenia obowiązują od 16 listopada 2018 r.