W Dz.U. z 23 listopada 2018 r. pod poz. 2192 opublikowano Ustawę z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Z ustawy wynika, że Fundusz ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych.

Jest to fundusz celowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, czyli obecnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wysokość składki na Fundusz określa ustawa budżetowa. Do obowiązkowych składek na Fundusz stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, a poboru tych składek dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.