W Dz.U. z 7 grudnia 2018 r. pod poz. 2287 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 listopada 2018 r. w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika.

Dokument pochodzący od komornika sądowego opatruje się informacją, która umożliwia jednoznaczne zweryfikowanie istnienia i treści dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego. Informacja ta zawiera:

  • niepowtarzalny identyfikator, który umożliwia weryfikację dokumentu z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym;
  • adres strony internetowej, na której jest udostępniona usługa umożliwiająca weryfikację istnienia i treści dokumentu;
  • oznaczenie komornika, od którego pochodzi dokument, poprzez podanie imienia i nazwiska komornika, oznaczenia sądu, przy którym działa komornik, oraz oznaczenia siedziby kancelarii i adresu kancelarii;
  • informację o dacie, godzinie, minucie i sekundzie, w której nastąpiło pobranie dokumentu;
  • wskazanie, ile stron liczy dokument, oraz oznaczenie numeru każdej strony;
  • nazwę dokumentu;
  • klauzulę, że dokument posiada moc dokumentu wydanego przez komornika sądowego, bez opatrywania go w pieczęć urzędową i podpis upoważnionej osoby;
  • pouczenie, że weryfikacja dokumentu może nastąpić za pośrednictwem usługi udostępnianej na stronie internetowej przy użyciu niepowtarzalnego identyfikatora.

Weryfikacja dokumentu nie wymaga uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.