W Dz.U. z 11 stycznia 2019 r. pod poz. 53 opublikowano Ustawę z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.

Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych, a chodzi o dokumenty, które służą do identyfikacji osób, rzeczy lub potwierdzają stan prawny lub prawa osób posługujących się takimi dokumentami, zabezpieczone przed fałszerstwem i:

  • wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo
  • których wzór graficzny i forma zostały zatwierdzone przez podmiot realizujący zadania publiczne uprawniony na podstawie odrębnych przepisów i który jest zgodny z wymogami dla blankietu tego dokumentu określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

System bezpieczeństwa dokumentów publicznych obejmuje projektowanie, wytwarzanie, przechowywanie oraz weryfikację autentyczności dokumentów publicznych, a także inicjowanie zmian zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem w oparciu o analizę przypadków fałszerstw tych dokumentów, podnoszenie poziomu edukacji w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie dokumentów publicznych oraz współpracę z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem dokumentów publicznych.

Ustawa w większości wejdzie w życie 12 lipca 2019 r.