W Dz.U. z 29 grudnia 2018 r. pod poz. 2481 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych.

Rozporządzenie określa m.in. wzory:

  • wniosku o dotację — załącznik nr 1;
  • oświadczenia o liczbie uczniów (wychowanków internatu) i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji — załącznik nr 2;
  • rozliczenia dotacji — załącznik nr 3.

Wniosek o udzielenie dotacji, oświadczenie, korektę oświadczenia, wyjaśnienia oraz rozliczenie przekazuje się do specjalistycznej jednostki nadzoru, czyli Centrum Edukacji Artystycznej, pisemnie, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej wniesionej na elektroniczną skrzynkę podawczą. Składanie wniosku o udzielenie dotacji, oświadczenia, korekty oświadczenia, wyjaśnień oraz rozliczenia może być wspomagane systemem teleinformatycznym udostępnianym przez Centrum.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.