W Dz.U. z 10 stycznia 2019 r. pod poz. 50 opublikowano Ustawę z 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

Wsparcie finansowe przyznaje się na produkcję audiowizualną albo świadczenie usługi na rzecz produkcji audiowizualnej utworów audiowizualnych, których:

  • wartość polskich kosztów kwalifikowalnych zapewnia realizację celów, o których mowa w art. 1 ust. 5 ustawy;
  • planowane czasy trwania umożliwiają ich rozpowszechnianie na polach eksploatacji właściwych dla poszczególnych rodzajów utworów audiowizualnych.

Na produkcję audiowizualną danego utworu audiowizualnego można przyznać tylko jedno wsparcie finansowe.

Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznaje wsparcie finansowe przedsiębiorcy będącemu producentem utworu audiowizualnego, koproducentem utworu audiowizualnego albo podmiotem świadczącym usługę na rzecz produkcji audiowizualnej, który spełnia warunki określone w art. 8 ustawy.

Utraciła moc Ustawa z 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2006).

Ustawa obowiązuje od 11 lutego 2019 r.