W Dz.U. z 31 grudnia 2018 r. pod poz. 2529 opublikowano Ustawę z 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Ustawa określa zasady:

  • sprawowania opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski,
  • tryb prowadzenia ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski przez Instytut Pamięci Narodowej — Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a także
  • udzielania dotacji celowych oraz przyznawania świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów sprawowanej opieki nad tymi grobami.

Grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski są groby:

  • osób, które walczyły o odzyskanie niepodległości Polski lub w obronie niepodległości i granic suwerennej Polski, biorąc udział w wojnach, działaniach zbrojnych i niepodległościowych oraz powstaniach narodowych w okresie od 1768 r. do 1963 r.;
  • funkcjonariuszy cywilnych władz powstań narodowych, administracji podziemnego Państwa Polskiego w okresie wojny 1939–1945, członków władz i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939–1990, a także podziemnych niepodległościowych organizacji cywilnych w latach 1945–1956.

Przepisów nowej ustawy nie stosuje się do grobów wojennych w rozumieniu art. 1 Ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2337).

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.