W Dz.U. z 28 grudnia 2018 r. pod poz. 2433 opublikowano Ustawę z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: nowelizacja).

Nowelizacja dotyczy opodatkowania VAT bonów, czyli instrumentów, z którymi wiąże się obowiązek ich przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług.

W przypadku tego bonu:

  • towary, które mają zostać dostarczone, albo
  • usługi, które mają zostać wykonane,
  • tożsamość potencjalnych dostawców oraz/lub usługodawców

wskazuje sam instrument lub określa w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu.

Z bonami wiąże się pojęcie emisji bonu, czyli pierwszego wprowadzenia bonu do obrotu, a także transferu bonu, czyli emisji bonu oraz każdego przekazania tego bonu po emisji. Przy czym bon jednego przeznaczenia to taki, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu, natomiast bon różnego przeznaczenia to bon inny niż bon jednego przeznaczenia.

Nowelizacja w dziale II Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług po rozdziale 2 dodaje rozdział 2a zatytułowany „Opodatkowanie w przypadku stosowania bonów”.

Zgodnie z przepisami tego rozdziału:

  • transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy;
  • faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za bon jednego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia uznaje się za należną transakcję w części, w której wynagrodzenie stanowił bon;
  • jeżeli transferu bonu jednego przeznaczenia dokonuje podatnik działający w imieniu innego podatnika, uznaje się, że taki transfer stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy, dokonane przez podatnika, w imieniu którego działa podatnik;
  • w przypadku gdy dostawca towarów lub usługodawca nie jest podatnikiem, który, działając we własnym imieniu, wyemitował bon jednego przeznaczenia, uznaje się, że ten dostawca lub usługodawca dokonał odpowiednio dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy, na rzecz podatnika, który wyemitował ten bon;
  • faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem (nie podlega opodatkowaniu podatkiem wcześniejszy transfer bonu różnego przeznaczenia);
  • w przypadku gdy transferu bonu różnego przeznaczenia dokonuje podatnik inny niż podatnik dokonujący wymienionych wyżej czynności, opodatkowaniu podatkiem podlegają usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można zidentyfikować, takie jak usługi dystrybucji lub promocji, dotyczące tego bonu.

Nowelizacja obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.