W Dz.U. z 14 stycznia 2019 r. pod poz. 70 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich.

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia tej ewidencji oraz warunki, jakim powinna ona odpowiadać w celu prawidłowego określenia zobowiązań w podatku dochodowym od osób prawnych.

Uproszczona ewidencja obejmuje zbiory zapisów tworzących:

  • zestawienie przychodów i kosztów, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • zestawienie przepływów finansowych, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  • wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością.

Rozporządzenie obowiązuje od 15 stycznia 2019 r.