W Dz.U. z 28 grudnia 2018 r. pod poz. 2436 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Określono w nim wzór:

  • deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 — załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • załącznika do deklaracji DT-1 (DT-1/A) — załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Utraciło tym samym moc Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2025).

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.