W Dz.U. z 29 grudnia 2018 r. pod poz. 2458 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Zmiana dotyczy wykazywania w sprawozdaniu m.in. informacji:

  • czy fundacja ustanowiona na podstawie Ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (dalej: ustawa o fundacjach) jest instytucją obowiązaną w rozumieniu Ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.);
  • o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.