W Dz.U. z 31 grudnia 2018 r. pod poz. 2519 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienie z obowiązku stosowania w danym roku podatkowym kas rejestrujących uprawnione podmioty mogą stosować nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r. Limity obrotów uprawniających do tego zwolnienia utrzymano na poziomie 20 000 zł.

Zwolnieniem ze stosowania kas rejestrujących objęto m.in. koła gospodyń wiejskich, jeśli prowadzą określoną dla nich uproszczoną ewidencję księgową.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.