W Dz.U. z 22 stycznia 2019 r. pod poz. 127 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nagród za niesienie pomocy obywatelom polskim lub Polakom o innej przynależności państwowej będących ofiarami totalitaryzmów lub pielęgnowanie pamięci o nich.

Nagrodami tymi są:

  • nagrody finansowe przyznawane jako nagrody wypłacane jednorazowo lub w częściach przez okres nie dłuższy niż 5 lat od przyznania nagrody (nagrodę przyznaje się osobie żyjącej; śmierć osoby, której przyznano nagrodę, wstrzymuje wypłatę kolejnych części nagrody);
  • nagrody rzeczowe, które mają charakter honorowy i są przyznawane w formie dyplomu, statuetki lub medalu.

Nagrodę przyznaje Dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  • organu administracji publicznej lub innej instytucji państwowej;
  • krajowej lub zagranicznej organizacji społecznej;
  • osoby fizycznej (osoba fizyczna nie może zgłosić swojej kandydatury do przyznania nagrody).

Rozporządzenie obowiązuje od 23 stycznia 2019 r.