W Dz.U. z 22 stycznia 2019 r. pod poz. 125 opublikowano Ustawę z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Zgodnie z art. 1 ustawa określa:

  • zasady i warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;
  • prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez właściwe organy w powyższych celach oraz środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom;
  • sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy w tych celach, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych przez prokuraturę i sądy;
  • zadania organu nadzorczego oraz formy i sposób ich wykonania;
  • obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych i tryb jego wyznaczania;
  • sposób zabezpieczenia danych osobowych;
  • tryb współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach UE;
  • odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów ustawy.

Ustawa obowiązuje od 6 lutego 2019 r.