W Dz.U. z 16 stycznia 2019 r. pod poz. 91 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną.

Rozporządzenie określa sposób podziału dla uczelni artystycznych środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c, pkt 2 lit. a–d oraz art. 459 pkt 4 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), tj. przeznaczonych:

  • na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym: kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich oraz rozwój zawodowy pracowników uczelni;
  • na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym: prowadzenie działalności naukowej, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł, kształcenie w szkole doktorskiej oraz komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;
  • w formie dotacji podmiotowej również na zadania związane z działalnością kulturalną w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Z rozporządzenia wynika m.in., że dotacja na zadania związane z działalnością kulturalną jest przeznaczona na dofinansowanie najważniejszych wydarzeń kulturalnych i artystycznych z dziedziny sztuki przedstawianych przez uczelnie artystyczne w danym roku, o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz regionalnym (załącznik nr 2 do rozporządzenia).

Rozporządzenie obowiązuje od 17 stycznia 2019 r.