W Dz.U. z 6 lutego 2019 r. pod poz. 224 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Zmiany dotyczą Rozporządzenia MSW z 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 ze zm., dalej: rozporządzenie). Do § 7 rozporządzenia dodano ust. 1a, zgodnie z którym fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Zastąpiono też wymóg stosowania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, stosowaniem podpisu osobistego i podpisu zaufanego (§ 8 ust. 1 rozporządzenia).

Natomiast w razie braku tymczasowego dowodu osobistego albo ważnego dokumentu paszportowego, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego organ gminy będzie mógł potwierdzić także na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dowodu osobistego (§ 9 ust. 2 rozporządzenia).

Ponadto:

  • w przypadku dowodu osobistego wydawanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, dowód osobisty odbierze także rodzic niebędący wnioskodawcą;
  • odbiór zabezpieczonego dokumentu z kodem umożliwiającym odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego potwierdza się, wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego.

Inne zmiany są konsekwencją wprowadzenia możliwości zgłoszenia utraty lub zniszczenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej.

Rozporządzenie określa wzory:

  • dowodu osobistego (załącznik nr 1);
  • wniosku o wydanie dowodu osobistego — DO/W/1 (załącznik nr 2);
  • wniosku o wydanie dowodu osobistego — DO/W/1a, czyli wersja elektroniczna (załącznik nr 3);
  • formularza odbioru dowodu osobistego — DO/F/1 (załącznik nr 4);
  • formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego — DO/F/2e, czyli wersja elektroniczna (załącznik nr 5);
  • zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego — DO/Z/1e (załącznik nr 6).

Rozporządzenie obowiązuje od 4 marca 2019 r.