Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • wyrobach budowlanych (Dz.U. z 12 lutego 2019 r. poz. 266);
 • doradztwie podatkowym (Dz.U. z 14 lutego 2019 r. poz. 283);
 • współpracy rozwojowej (Dz.U. z 15 lutego 2019 r. poz. 291);
 • wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 15 lutego 2019 r. poz. 293);
 • nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 15 lutego 2019 r. poz. 294);
 • nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 15 lutego 2019 r. poz. 298);
 • ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 18 lutego 2019 r. poz. 299);
 • systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 18 lutego 2019 r. poz. 300);
 • utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 18 lutego 2019 r. poz. 310);
 • kierujących pojazdami (Dz.U. z 21 lutego 2019 r. poz. 341);
 • rachunkowości (Dz.U. z 22 lutego 2019 r. poz. 351);
 • podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 25 lutego 2019 r. poz. 357);
 • radiofonii i telewizji (Dz.U. z 25 lutego 2019 r. poz. 361);
 • ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 26 lutego 2019 r. poz. 369);
 • działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 27 lutego 2019 r. poz. 381);
 • przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 27 lutego 2019 r. poz. 382);
 • systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 1 marca 2019 r. poz. 408);
 • opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 1 marca 2019 r. poz. 409);
 • ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 6 marca 2019 r. poz. 430);
 • wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 12 marca 2019 r. poz. 473);
 • kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz.U. z 12 marca 2019 r. poz. 475);
 • specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 12 marca 2019 r. poz. 482).

Opublikowano też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów rozporządzeń:

 • Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz.U. z 15 lutego 2019 r. poz. 297);
 • Ministra Infrastruktury w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz.U. z 21 lutego 2019 r. poz. 336);
 • Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 28 lutego 2019 r. poz. 393);
 • Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U. z 5 marca poz. 418);
 • Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. z 12 marca 2019 r. poz. 474);
 • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz.U. z 12 marca 2019 r. poz. 480).