W Dz.U. z 28 lutego 2019 r. pod poz. 388 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

Osobą uprawnioną do odbioru przesyłki złożonej w placówce pocztowej operatora lub w urzędzie gminy jest:

  • adresat;
  • osoba uprawniona do reprezentacji przed sądem adresata będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
  • upoważniony pracownik adresata będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
  • upoważniony pracownik, w przypadku gdy adresatem jest organ Policji lub Służby Więziennej;
  • przedstawiciel ustawowy adresata — po zmianie.

Zmieniono też wzór formularza potwierdzenia odbioru stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie 29 sierpnia 2019 r.