W Dz.U. z 18 lutego 2019 r. pod poz. 305 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną.

Zmiany dotyczą załączników o numerach 1 i 2 do Rozporządzenia MKiDN z 14 października 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Polski rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Polski, objętej ochroną prawną (Dz.U. z 2015 r. poz. 1769).

Załącznik nr 1 to wzór zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium RP rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną.

Załącznik nr 2 to wzór zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium RP rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną.

Przed zmianą na końcu obydwu dokumentów zamieszczało się datę, podpis i pieczątkę organizatora wystawy.

Od 5 marca 2019 r. pieczątka nie jest już wymagana.