W Dz.U. z 18 lutego 2019 r. pod poz. 303 opublikowano Ustawę z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Świadczenie takie, na wniosek, można przyznać:

  • matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
  • ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Świadczenie uzupełniające:

  • można przyznać matce po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania;
  • przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski w trakcie jego pobierania (organ może odmówić przyznania świadczenia: osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej, a także w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci);
  • nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (nie dotyczy to osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; osoba taka ma obowiązek niezwłocznie powiadomić organ rentowy o tymczasowym aresztowaniu lub o odbywaniu kary pozbawienia wolności);
  • nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Wysokość świadczenia nie może być wyższa od najniższej emerytury. W przypadku pobierania emerytury lub renty w wysokości niższej od najniższej emerytury — świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do wysokości najniższej emerytury.

Ustawa obowiązuje od 1 marca 2019 r.