W Dz.U. z 1 marca 2019 r. pod poz. 400 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Rozporządzenie określa m.in. wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego. Wskazano 10 funkcji, w które wyposażono warstwę elektroniczną dowodu osobistego, m.in. umożliwia ona zmianę oraz odblokowanie kodu PIN1 i kodu PIN2, uniemożliwia odblokowanie kodu PIN1 albo kodu PIN2 po zablokowaniu kodu PUK, spełnia zalecenia Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, zawiera aplikację ICAO umożliwiającą automatyczną odprawę przy przekraczaniu granic państw itd.

W zakresie sposobu używania certyfikatów rozporządzenie stanowi m.in., że użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia wymaga podania numeru CAN oraz czterocyfrowego kodu PIN1, który ustala osobiście posiadacz dowodu osobistego. Natomiast użycie podpisu osobistego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, wymaga podania numeru CAN oraz sześciocyfrowego kodu PIN2, który również ustala osobiście posiadacz dowodu osobistego.

Ponadto, zmiana kodu PIN1 albo kodu PIN2 wymaga podania numeru CAN oraz podania odpowiednio dotychczasowego kodu PIN1 albo kodu PIN2, albo kodu PUK. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN1 albo kodu PIN2 powoduje zablokowanie możliwości korzystania odpowiednio z certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego. W tym przypadku przywrócenie możliwości korzystania z certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po podaniu numeru CAN, a następnie użyciu kodu PUK i ustaleniu odpowiednio nowego kodu PIN1 albo nowego kodu PIN2.

Rozporządzenie obowiązuje od 4 marca 2019 r.