W Dz.U. z 14 lutego 2019 r. pod poz. 290 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.

Zakres korzystania z portalu podatkowego obejmuje także składanie i odrzucanie zeznań oraz przeglądanie danych wynikających z zeznań — w przypadku zeznań udostępnianych podatnikowi przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu na podstawie art. 45cd Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 21c Ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ponadto, status użytkownika posiada osoba fizyczna, która założy profil użytkownika przez potwierdzenie danych identyfikacyjnych użytkownika z wykorzystaniem danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego, w celu uwierzytelnienia na portalu podatkowym.

W przypadku wspomnianego wyżej składania i odrzucania zeznań oraz przeglądania danych wynikających z zeznań, warunkiem korzystania z portalu jest uwierzytelnienie:

  • przez podanie:
    • identyfikatora podatkowego (NIP) i daty urodzenia podatnika albo numeru PESEL,
    • kwoty przychodu wykazanego w złożonym przez podatnika zeznaniu za rok bezpośrednio poprzedzający rok podatkowy,
    • kwoty przychodu zawartej w jednej z informacji podatkowych, która została uwzględniona przez organ podatkowy w udostępnionym podatnikowi zeznaniu, albo
  • za pomocą profilu zaufanego.

Rozporządzenie obowiązuje od 15 lutego 2019 r.