W Dz.U. z 1 kwietnia 2019 r. pod poz. 607 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 27 marca 2019 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru.

Z rozporządzenia wynika, że specjalistyczna jednostka nadzoru, którą jest Centrum Edukacji Artystycznej, realizuje zadania:

  • związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami artystycznymi oraz placówkami artystycznymi i placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
  • organu prowadzącego w stosunku do szkół i placówek prowadzonych przez MKiDN;
  • placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

Siedzibą centrum jest Warszawa, a nadzór nad jego działalnością sprawuje MKiDN.

Do 31 sierpnia 2019 r. centrum powierzono także realizację zadań organu prowadzącego w stosunku do szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez MKiDN.

Rozporządzenie weszło w życie 2 kwietnia 2019 r., z mocą od 1 stycznia 2019 r.