W Dz.U. z 10 kwietnia 2019 r. pod poz. 675 opublikowano Ustawę z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy — Prawo o miarach (dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzono przede wszystkim w Ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), tj. dodano m.in. art. 11a ustawy o VAT, zgodnie z którym Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS) będzie prowadził Centralne Repozytorium Kas (CRK), formułował polecenia do kas rejestrujących i będzie administratorem danych w nim zawartych.

CRK jest systemem teleinformatycznym służącym do:

 • odbierania i gromadzenia danych z kas rejestrujących, które obejmują dane o: sprzedaży wykazane w prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, a także zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym o fiskalizacji kasy, zmianach stawek VAT, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych;
 • analizy i kontroli danych z kas rejestrujących;
 • przesyłania poleceń do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas.

Kasy rejestrujące będą się łączyły z CRK za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w sposób, który ma zapewniać:

 • przesyłanie danych z kas rejestrujących do CRK w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub na żądanie Szefa KAS, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej;
 • przesyłanie poleceń z CRK do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas, i ich odbiór przez te kasy: związanych z fiskalizacją kasy rejestrującej, obejmujących określenie sposobu i zakresu przesyłania danych z tej kasy oraz sposobu pracy kasy rejestrującej, a także zapewniających prawidłowość pracy kasy rejestrującej.

Szef KAS udostępni dane z kas rejestrujących zgromadzone w CRK ministrowi finansów, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych i naczelnikom urzędów celno-skarbowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków ustawowych.

Ponadto, w dziale XIII ustawy o VAT po rozdziale 1 dodano rozdział 1a pt. „Przepisy epizodyczne dotyczące kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii”. Z zawartego w nim art. 145b ustawy o VAT wynika m.in., że podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

 1. do 31 grudnia 2019 r. — do:
  • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 2. do 30 czerwca 2020 r. — do:
  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 3. do 31 grudnia 2020 r. — do świadczenia usług:
  • fryzjerskich,
  • kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • budowlanych,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych,
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej — wyłącznie w zakresie wstępu.

Przepis ten stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia wymienionych wcześniej usług. Co ważne, terminy te będzie można przedłużać w przypadku niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych przesyłania danych między kasami rejestrującymi a CRK. Przedłużenie wprowadzi minister finansów w drodze rozporządzenia.

Z art. 8 nowelizacji wynika też, że potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez:

 • kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii — zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r.;
 • kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii — zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2019 r.

Przepisy o możliwości prowadzenia kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii nie obejmują więc instytucji kultury. Jednak z art. 145a ust. 17 ustawy o VAT wynika, że minister finansów będzie mógł zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Nowelizacja obowiązuje od 1 maja 2019 r.