W Dz.U. z 26 marca 2019 r. pod poz. 570 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie określa nowe wzory formularzy podatkowych w wersjach: CIT-8(27), CIT-8AB(2), CIT-8/O(14), CIT-BR(5), CIT/MIT(2), CIT/8S(2), CIT/SP(2) oraz CIT/PGK(2).

Wzory te w nowym brzmieniu stosuje się do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) od 1 stycznia 2018 r. Przy czym, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2018 r. oraz zakończy się po 31 grudnia 2017 r., do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym stosują poprzednio obowiązujące wzory formularzy.

Rozporządzenie obowiązuje od 27 marca 2019 r.