W Dz.U. z 22 marca 2019 r. pod poz. 549 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Do 31 października 2019 r. przedłużono termin do złożenia CIT-8 przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych:

  • których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r.;
  • osiągających wyłącznie dochody przedmiotowo zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • niezobowiązanych we wspomnianym wyżej roku podatkowym do sporządzenia deklaracji lub informacji podatkowych: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 i IFT-1/IFT-1R.

Rozporządzenie obowiązuje od 23 marca 2019 r.