W Dz.U. z 12 kwietnia 2019 r. pod poz. 686 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków;
  • sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych, w tym zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania przydatności, egzaminu wstępnego i egzaminu kwalifikacyjnego oraz skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej i komisji kwalifikacyjnej;
  • szczegółowe warunki przechodzenia uczniów z jednych typów publicznych szkół artystycznych do innych typów publicznych szkół artystycznych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej składa się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub placówki artystycznej. Termin składania wniosku powinien obejmować co najmniej 14 dni, przypadających w okresie od 1 lutego do najbliższego piątku po 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, i upływać nie później niż w dniu poprzedzającym wyznaczony termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

Rozporządzenie w większości obowiązuje od 13 kwietnia 2019 r.