W Dz.U. z 1 kwietnia 2019 r. pod poz. 608 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 26 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

Zmiany dotyczą Rozporządzenia MKiDN z 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. poz. 1023), tj. jego § 14 w ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z którym uczeń otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną w trybie egzaminu promocyjnego z przedmiotu głównego w:

  • ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia — w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa i rytmika, z wyjątkiem ucznia: klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i szkoły muzycznej II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, a także klasy IV szkoły muzycznej II stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia;
  • szkole baletowej, z wyjątkiem ucznia klasy IX tej szkoły.

Przed zmianą uczeń otrzymywał roczną ocenę klasyfikacyjną w trybie egzaminu promocyjnego z przedmiotu głównego w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia — w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa i rytmika, a także w szkole baletowej.

Rozporządzenie obowiązuje od 2 kwietnia 2019 r.