W Dz.U. z 9 kwietnia 2019 r. pod poz. 656 opublikowano Ustawę z 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski.

Z ustawy wynika, że w celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, uchwalono, że dzień 14 kwietnia ustanawia się Świętem Chrztu Polski, które jest świętem państwowym.

Ustawa obowiązuje od 9 kwietnia 2019 r.