W Dz.U. z 29 marca 2019 r. pod poz. 600 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie stanowi, że szkodliwą konkurencję podatkową stosuje się w systemach podatkowych w 26 krajach oraz terytoriach.

Analogiczne rozporządzenie dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opublikowano w Dz.U. z 29 marca 2019 r. pod poz. 599.

Oba rozporządzenia obowiązują od 30 marca 2019 r.